SurgiGuide wsparty na zębie

Indywidualnie dopasowany wzornik chirurgiczny wytworzony w celu stabilnego i unikalnego dopasowania na pozostałym zębie.

Surgiguide _zabSzablon SurgiGuide wsparty na zębie to indywidualnie dopasowany wzornik chirurgiczny wytworzony w celu stabilnego i unikalnego dopasowania na pozostałym zębie. Naprowadza on wiertło dokładnie do zaplanowanej pozycji nawet w przypadku braku zaledwie jednego zęba. Szablony te znajdują zastosowanie w zabiegach przeprowadzanych u osób z brakami częściowymi. Są doskonałe w chirurgii minimalnie inwazyjnej. Ponieważ etap projektowania przeprowadza się wcześniej i wówczas dokonuje się również oceny jakości kości, nie jest konieczne tworzenie płata ślusówkowo-okostnowego w celu umieszczenia implantu. Mały punktowy otwór w błonie śluzowej wystarcza, aby właściwie wprowadzić wszczep. Następnie należy przesłać do firmy Materialise model gipsowy z fazy przedzabiegowej wraz z projektem Simplant. Materialise wykorzysta informacje w nich zawarte do stworzenia dokładnego szablonu SurgiGuide, który umieszczony jest precyzyjnie i stabilnie na zębie oraz umożliwia przekształcenie projektu w rzeczywisty zabieg. W procedurze tej możliwe jest wystąpienie pewnego ograniczonego rozproszenia na skanach tomograficznych z powodu obecności klamer lub wypełnień znajdujących się w zębach. Surgiguide _zab1

 

Zabieg chirurgiczny - sposób postępowania
Szablon SurgiGuide wsparty na zębie

 

Poniżej opisano procedurę postępowania w przypadku wykorzystania podczas zabiegu chirurgicznego szablonu SurgiGuide wspartego na zębie. Omówiono zarówno czynności przedoperacyjne, jak i śródzabiegowe. Postępowanie zgodne z zamieszczonymi tu wskazówkami pomoże osiągnąć lepsze rezultaty kliniczne.

Wprowadzenie

Na skanach tomograficznych szczęki lub żuchwy często widoczne są artefakty, zwłaszcza w obrębie zębów. Szablon SurgiGuide wsparty na zębie powstaje w oparciu o ustawienie zęba widoczne na modelu gipsowym. Jest to konieczne dla zapewnienia stabilnego i unikalnego dopasowania wzornika w jamie ustnej pacjenta. W modelu gipsowym zęby powinny być ustawione w ten sam sposób, jak podczas zabiegu chirurgicznego.
Podstawową zasadą opracowania wzornika SurgiGuide wspartego na zębie jest właściwe odwzorowanie zębów i powierzchni błony śluzowej na modelu gipsowym w połączeniu z utworzeniem planu leczenia implantologicznego za pomocą programu SimPlant.

Czynności przedzabiegowe

1. Dopasowanie szablonu SurgiGuide

Surgiguide -pro9Sprawdź dopasowanie szablonu SurgiGuide przez dokładną analizę jego położenia na modelu gipsowym. Dzięki zróżnicowaniu kształtu zębów u każdego człowieka, możliwe jest stabilne ułożenie wzornika w jamie ustnej pacjenta. W niektórych sytuacjach w celu stabilnego umiejscowienia szablonu może być konieczne uzyskanie połączonego podparcia na zębach i na błonie śluzowej.
Po dokładnym dopasowaniu szablonu SurgiGuide oceń klinicznie położenie i kierunek przebiegu tulei prowadzących. Podczas zabiegu tuleje w obrębie wzornika SurgiGuide będą precyzyjnie odwzorowywać zaplanowaną pozycję implantu. Dlatego ważne jest dokonanie powtórnej oceny położenia szablonu oraz potwierdzenie akceptacji dla pierwotnego, przedoperacyjnego planu leczenia i następującego po nim prowadzenia zabiegu z pomocą szablonu SurgiGuide.
Ustalenie właściwego położenia szablonu na modelu pod kontrolą wzroku i dotyku ułatwi ustawienie wzornika na zębach podczas zabiegu.2. Średnica tulei prowadzących

Sprawdź wewnętrzną średnicę tulei prowadzących.
Wprowadź każde wiertło, zgodnie z sekwencją nawiercania, do tulei indywidualnie wykonanego szablonu chirurgicznego SurgiGuide.
Wewnętrzna średnica tulei wykonanych ze stali nierdzewnej jest o 0,1 mm do 0,3 mm większa od średnicy powierzchni tnącej wierteł.
Różnica może być większa w przypadku zastosowania wierteł stożkowatych.

Uwaga: Jeśli będziesz pracować wiertłem innego producenta implantów niż wpisałeś w formularzu zamówienia SurgiGuide, upewnij się, że ma ono taką samą średnicę. NIE używaj wierteł o średnicy mniejszej niż zalecana dla określonych tulei prowadzających, by nie zwiększyć nadmiernie kąta nawiercania.


3. Dezynfekcja/sterylizacja

Dezynfekcja: używaj środka dezynfekcyjnego (np. chloroheksydyna, batadine) albo sterylizującego, który dopuszczony jest do stosowania w stomatologii w Polsce. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta, tak samo jak w przypadku wykorzystania tych preparatów do dezynfekcji i sterylizacji innego sprzętu w gabinecie.
Szablony SurgiGuide można sterylizować za pomocą promieni ? albo EtO (tlenkiem etylenu, dostosuj odpowiednio EN552 i EN556), bądź też stosując jakąkolwiek inną metodę niskotemperaturową (która odpowiada prawnym regulacjom obowiązującym na terenie Twojego kraju). Nie sterylizuj wzornika w autoklawie, ani nie używaj innego typu sterylizacji suchym gorącym powietrzem.

Postępowanie chirurgiczne

1. Decyzja dotycząca sposobu postępowania

W zależności od ilości skeratynizowanej tkanki możesz albo przebić błonę śluzową, albo odwarstwić płat.
Jeśli wybierzesz pracę przez błonę śluzową, umieść szablon SurgiGuide na szczęce lub żuchwie pacjenta i zaznacz (igłą lub błękitem metylenu) na dziąśle punkt wejścia każdego implantu poprzez szablon SurgiGuide.
Usuń wzornik SurgiGuide i wykorzystaj punkt przebicia do wycięcia okrągłego fragmentu błony śluzowej pod tuleję dla każdego zaplanowanego implantu. Jeśli błonę śluzową można przebić przez szablon SurgiGuide, nie trzeba usuwać wzornika.
Uwaga: jeśli szablon jest całkowicie wsparty na zębie i nie jest potrzebne dodatkowe podparcie o śluzówkę, chirurg może podjąć decyzję o wykonaniu nacięcia na szczycie wyrostka i odwarstwić płaty śluzówkowo-okostnowe na powierzchni przedsionkowej i językowej/podniebiennej w celu uzyskania lepszej widoczności.


2. Umiejscowienie szablonu SurgiGuide

Właściwe umiejscowienie szablonu SurgiGuide w jamie ustnej pacjenta jest niezbędne dla dokładnego przeniesienia przedoperacyjnego planu leczenia. Wymaga to położenia wzornika SurgiGuide w unikalnej i stabilnej pozycji.
Spróbuj odnaleźć właściwą pozycję szablonu ustaloną podczas jego dopasowywania na modelu przed zabiegiem.
Jeżeli uzyskanie unikalnego i stabilnego położenia wzornika nie jest możliwe, nie można zagwarantować jego dokładności. W takiej sytuacji zaleca się pracę bez szablonu i powrócenie do standardowego postępowania chirurgicznego.
Nie wywieraj nadmiernego nacisku na szablon. Minimalizacja nacisku zapobiegnie załamaniu wzornika.


3. Pierwsze wiertło

Na podstawie sekwencji nawiercania, opracowuje się serię indywidualnych szablonów dostosowanych do określonych średnic każdego z wierteł.
Zaczynając pracę pierwszym wiertłem, wybierz szablon, który zawiera najmniejsze tuleje z nierdzewnej stali albo dopasuj wzornik z właściwymi tulejami prowadzącymi. Przytrzymaj wzornik w środkowej części albo na każdym z końców, aby zapobiec jego przechylaniu się albo przesunięciu. Utrzymaj położenie szablonu na szczęce/żuchwie podczas procesu nawiercania.


Surgiguide -pro 10Chłodzenie

Należy przedsięwziąć środki ostrożności mające na celu ograniczenie ilości ciepła wytwarzanego podczas procesu nawiercania: pracuj z odpowiednią prędkością obrotów, zapewniaj obfite płukanie i od czasu do czasu wycofaj całkowicie wiertło, aby środek płuczący mógł wypłukać pozostałości.

Surgiguide -pro 11Kontrola głębokości

Całkowita długość tulei prowadzących wynosi 5 mm. Możesz otrzymać szablon SurgiGuide wraz z pisemnymi instrukcjami dotyczącymi zalecanej głębokości. Jeśli nie, pamiętaj, że tuleje prowadzące są położone w stosunku do najwyższego punktu na błonie śluzowej w części powyżej implantu. W celu nawiercenia na pożądaną głębokość, weź pod uwagę grubość błony śluzowej.
Po wstępnym nawiercaniu sprawdź głębokość łoża implantu.
Jeśli istnieje konieczność zwiększenia głębokości łoża, zaleca się wykorzystanie szablonu SurgiGuide podczas nawiercania na pożądaną głębokość. Jeśli najdłuższe wiertło jest za krótkie, może być konieczne zwiększenie głębokości łoża bez zastosowania szablonu SurgiGuide. Aby zapobiec ewentualnym odchyleniom, nawiercaj wzdłuż linii centralnej łoża, dopóki nie osiągniesz pożądanej głębokości. Należy jednak pamiętać, że nawiercanie bez wzornika SurgiGuide może zmniejszyć dokładność preparacji.
Kiedy skończysz nawiercanie miejsc dla wszystkich implantów, oceń klinicznie ich położenie/kierunek zanim rozpoczniesz pracę kolejnym wiertłem.
Ryc.2 Nawiercanie poprzez szablon SurgiGuide


4. Kolejne wiertło(a)

Postępuj zgodnie z ustaloną sekwencją nawiercania, biorąc pod uwagę zalecenia podane przy pracy z pierwszym wiertłem. Dopasuj szablon SurgiGuide z właściwymi tulejami prowadzącymi, a w przypadku wykorzystania kolejnego wzornika, oceń ponownie stabilność jego osadzenia i sprawdź jego położenie w stosunku do pozycji pierwszego szablonu. Można to zrobić patrząc przez tuleje prowadzące albo z pomocą wskaźników kierunku (pinów równoległościowych) Jeśli znalezienie stabilnej pozycji odpowiadającej położeniu pierwszego szablonu jest niemożliwe, zaleca się pracę bez szablonu i powrócenie do standardowej procedury chirurgicznej.
Oceń ponownie głębokość przygotowywanych miejsc implantacji i jeśli to konieczne, zwiększ ich głębokość.


Surgiguide -pro 125. Wprowadzenie elementów stałych

Dalsze przygotowanie łoża implantu należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta implantów.
Jeśli chirurg wykonał nacięcie na szczycie wyrostka w celu uzyskania lepszej widoczności, należy zreponować płaty śluzówkowo-okostnowe i założyć szwy.


1 Zdjęcia: dr P.Tardieu, Grenoble, Francja

Powrót